ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Aloha Mango Smoothie

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

Looking for that perfect summer drink?  Aloha Mango Smoothie is a tropical, refreshing beverage that will satisfy a sweet tooth without compromising weight loss goals.  With 15g of protein, only 100 calories and 1.5g of fat per serving, this delicious smoothie is excellent to sip while dreaming of your next vacation in the islands! 

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x