ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Amaretto Hot Chocolate

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $16.90 ਵਿਕਰੀ

 Amaretto Hot Chocolate is a rich and decadent way to get 15 grams of protein while warming you on a cold day. Best of all, this high protein, low carb cocoa mix contains only 2 grams of sugar in every creamy low-carb serving, making it a pleasant addition to any healthy diet or weight loss plan. 

IPA: Unrestricted

7 servings per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x