ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Tropical Banana Shake or Pudding

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

Craving a delicious, low calorie, high protein pudding and/or shake and still maintain your weight loss goals?  Try HealthWise's refreshing and creamy Tropical Banana Pudding & Shake Mix with only 80 calories and 15 grams of protein.  Enjoy a guilty pleasure without the guilt!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x