ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

Bariatrix - Fluffy Vanilla Crisp Bar

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $25.99 $19.99 ਵਿਕਰੀ

Indulge in the marshmallowy, vanilla goodness of the  Fluffy Vanilla Crisp Protein Bar and stay true to your low-carb diet! Enjoy 15 grams of high-quality protein and 8 grams of net carbs in each tasty bar, with only 3 grams of sugar. This yummy classic will be a hit with everyone!
  • Loaded with 15g of protein and just 160 calories, these Fluffy Vanilla Crisp deliver awesome taste without the guilt.
  • Only 8g Net Carbs 
  • Deliciously Sweet - Just 3g of Sugar Per Bar! No Gluten, No Aspartame - Perfectly Satisfying!
  • Ipa maintenance 
x