ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

Bariatrix - Strawberry Protein Bar *NEW*

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $25.99 $19.99 ਵਿਕਰੀ

Introducing the Proti-Bar Strawberry Crisp – a game-changing protein-packed snack that's ready to revolutionize your snacking routine! With its irresistible strawberry crisp flavor and an impressive 15 grams of premium-quality protein in every bar, this is the snack you've been waiting for – a delicious and nourishing choice that will elevate your day in every way.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x