ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Cheesesteak Pasta

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.50 ਵਿਕਰੀ

The delicious HealthWise Cheesesteak Pasta Entree offers the taste of real cheese in a beef-flavored weight loss dish providing 12 grams of protein and only 140 calories.

Our CheeseSteak Pasta is a perfect bariatric meal for you gastric bypass and lapband patients. Each single serving packet has 13g Protein with only 100 calories and is very easy to make!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x