ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chicken Alfredo Pasta

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.50 ਵਿਕਰੀ

Our Creamy Alfredo Pasta is a tasty entree that is covered with a rich, parmesan cheese sauce.

Craving a delicious pasta alfredo dish without all the fat and calories that come with it?  The HealthWise Creamy Alfredo Dinner is a protein packed, low calorie tasty alternative that won't compromise weight loss goals.  Tender corkscrew noodles combined with decadent sauce and packaged in individual serving sizes make this product an indulgent, guilty pleasure that can be enjoyed conveniently and guilt free!

IPA: Restricted

7 servings per box

x