ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chicken Tortilla Soup

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

The HealthWise Chicken Tortilla 100 Calorie Meal Replacement Soup makes a delicious high protein soup that can be enjoyed for lunch or dinner.  With 15g of protein, only 100 calories, low net carbs, low sugar and zero fat, this healthy vitamin fortified meal replacement is a perfect take on a spicy Mexican favorite that won't compromise weight loss goals.

IPA: Unrestricted

7 servings per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x