ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chocolate Caramel Mug Cake

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

This warm mug cake provides 15g of protein and only 130 calories.  Chocolate Caramel Mug Cake is delicious and easy to prepare.  

The HealthWise Chocolate Caramel Mug Cake makes a quick, delicious cup of sweetness in just minutes in the microwave. A delectable, nourishing treat!  Enjoy plain or top with Calorie free Syrup  Sugar free Whipped Cream.  Enjoy this guilty pleasure without the guilt!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x