ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chocolate Chip Pancakes

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

HealthWise Chocolate Chip Pancakes all full of the nutrients and protein you need for the most important of meals: breakfast.  With 15 grams of protein, this low calorie, low fat healthy breakfast option allows a guilty pleasure without the guilt!

Top with Calorie free Pancake syrup for the perfect, low calorie breakfast!

IPA: Unrestricted

7 serving per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x