ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Creamy Tomato Soup

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

A creamy tomato soup with great tomato flavor that provides 15g Protein with only 100 calories. The HealthWise Cream of Tomato soup is satisfying and soothing. This low-calorie, low fat soup will have you craving it even on a warm summer day.

IPA: Unrestricted

Smart Points: 2

7 servings per box

x