ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - 7 bags of Dill Pickle Protein Krinkles

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $24.50 $18.99 ਵਿਕਰੀ

12g Protein 130 calories per bag

Contains soy and dairy ingredients. May contain gluten.

The HealthWise Dill Pickle Krinkles are crunchy, tasty and have that tart goodness you would expect from a pickle. Our Krinkles are not only tasty and crunchy but they are also quite nutritious. They have 12 grams of protein, Vitamin C, Iron and zero cholesterol.

IPA: Restricted

x