ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Garlic Mashed Potato

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.50 ਵਿਕਰੀ

Your crave control is now here!  The HealthWise Mashed Potatoes are bursting with great flavors and make a perfect compliment to your holiday meals (or any time of the year) without compromising weight loss goals.  With 11g of hunger busting protein, only 110 calories,  this product is excellent for your dieting needs while keeping cravings in check!

IPA: Restricted. Since the protein is only 11g, add one egg white to this meal if you are following IP protocol.

7 servings per box

x