ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Caramel Crunch Bar

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $24.99 $18.99 ਵਿਕਰੀ

The HealthWise Caramel Crunch protein bar is one of our NEW bars. It  is similar to a Nestle's milk chocolate crunch bar with a layer of caramel. Enjoy the luscious caramel with crispy nuggets covered in rich chocolate.

IPA: Restricted

7 bars per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x