ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Classic Cheesecake

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

Love cheesecake?  Craving a delicious, low calorie, high protein dessert and still maintain your weight loss goals?  Try the HealthWise new, delicious treat. 

Not a pudding, not a shake...this thick, creamy dessert is the perfect indulgence.  With only 100 calories and 12 grams of protein.  Enjoy a guilty pleasure without the guilt! 

Only 5g of net carbs!!

x