ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chicken Curry *DISCONTINUED*

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.50 ਵਿਕਰੀ

Limited inventory. This product has been discontinued!! 

Satisfy your craving for curry with the HealhWise Vegan Chicken Curry without added fats and carbs. Our new vegan-friendly chicken curry is made from a textured vegetable protein that will fill your bellies with satisfaction.  You won't even miss the chicken! Not only is it protein packed, it also contains no gluten ingredients and only 7 grams of net carbs. Add this selection to your dinner menu and enjoy the great taste of curry without the guilt.

x