ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chocolate Coconut Shake/Pudding *DISCONTINUED*

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.90 $17.90 ਵਿਕਰੀ

This high protein, low calorie, low carbohydrate protein shake (or pudding) from HealthWise is the perfect addition to any diet. With 15 grams of great tasting protein and only 90 calories the chocolate coconut shake flavor is a favorite choice for many dieters. Be sure to try this flavor today and achieve your weight loss goals!

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x