ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Chocolate Pudding

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

What's better than the taste of chocolate? If your answer is the taste of more chocolate, you've found your protein pudding! Combining the joy of chocolate with 15 grams of protein power, a quarter of your daily value of calcium and 10% of your daily value of iron makes this creamy delight the right choice whenever you're seeking a nutritious sugar-free, low-carb snack or a low-calorie dessert. Easy to prepare with just four ounces of cold water and a spoon, you'll be moments away from satisfying your chocolate cravings with a sweet treat when you have these convenient single-serve packets on hand.

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x