ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Top Stack Pancake Mix

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

HealthWise Golden Delicious Pancakes all full of the nutrients and protein you need for the most important of meals: breakfast. Pancakes, flap-jacks or crepes, no matter what you call them they're a delicious way to start your day.  With 15 grams of protein, this low calorie, low fat healthy breakfast option allows a guilty pleasure without the guilt! 

  • High Protein - 15 grams Per Serving
  • Low Calorie - Only 90 calories
  • Low Fat - 1 gram Per Serving
  • Low Carb - 5g Net Carbs
  • Less than 1 gram of Sugar Per Serving
  • Vegetarian
  • Aspartame Free


Directions

  • Preheat a nonstick frying pan at low heat.
  • Pour contents of one packet of pancake mix in 1.7oz of water. Stir with fork.
  • Pour mixture into the frying pan and cook 2 minutes on each side.
x