ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Grape Drink Mix *NEW*

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

The HealthWise Grape Protein Drink boasts the juicy taste of grapes in a good-for-you high protein diet drink that’s fat-free and has zero carbs. This delicious aspartame free drink will satisfy your thirst for a refreshing, sweetened drink without the sugar and extra calories of sodas. A light taste of summer in any season. Great frozen as popsicles! ONLY 60 CALORIES!!

- 15g protein

- 0g fat

- 0g sugar

- 0g carb

x