ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Jalapeno Cheddar Curls

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $23.95 $18.99 ਵਿਕਰੀ

Looking to add a bite of flavor to your snacking routine? HealthWise Jalapeno Cheddar Curls are a perfect choice! These deliciously crunchy curls pack a signature spicy kick from real jalapeno peppers with the sharpness of aged cheddar. And for anyone looking for guilt-free indulgence, these tasty treats still deliver on protein and nutrition. Each serving contains 15 grams of high quality protein and just 4 net carbs. Whether it's an energizing mid-morning snack or late night treat after dinner, Healthwise Jalapeno Cheddar Curls make a perfect companion!
x