ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Savory Onion Soup

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

The highly flavorful HealthWise Savory Onion 100 Calorie Meal Replacement Soup makes a delicious high protein soup that can be enjoyed for lunch or dinner.  It also provides endless possibilities as a stock for cooking! With 15g of protein, only 100 calories, low net carbs, low sugar and zero fat, this healthy vitamin fortified meal replacement is perfect when craving something warm that won't compromise weight loss goals.
 • 15 Grams of High Quality Protein
 • Only 100 Calories Per Serving
 • Fat Free
 • Low Sugar - 3 Grams Per Serving
 • Fortified with Vitamins & Minerals
 • Aspartame & Sucralose Free


Hot Water Directions

 • Pour contents of package into a bowl or mug.
 • Add 6-8 ounces of hot water, stir until dissolved.

Microwave Directions 

 • Pour contents of package into a large microwave safe bowl or mug.
 • Add 6-8 ounces of water, stir until dissolved. 
 • Microwave on high for 60 seconds.
Note:  Microwave ovens vary.  Times given are approximate.

PLEASE FOLLOW DIRECTIONS AS STATED... Excessive heat from boiling water can cause the protein to "cook" and agglomerate. Use hot but not boiling water. 

x