ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Strawberry Cheesecake Bar (7 bars no box)

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $24.99 $18.99 ਵਿਕਰੀ

The HealthWise Strawberry Cheesecake protein bar is a unique blend of cheesecake flavors. It has a strawberry layer over a chewy cheesecake base. If you love strawberry cheesecake, don't miss this one.  A bar that's high in protein, low in calories and sodium, it's a guilty pleasure without the guilt! Each bar provides 12g Protein.

IPA: Restricted

7 bars 

x