ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

Meta Fuel Thermogenic Antioxidant - Berry

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $26.99 $16.00 ਵਿਕਰੀ

14 sticks per box. These are gluten free, although the box says differently

The new HealthWise Meta Booster includes a proprietary herbal and antioxidant blend, providing a combination of thermogenic ingredients to optimize an increase in metabolism. In addition, the blend contains a mighty dose of nutrients, providing anti-inflammatory properties and possibly additional health benefits.

 • Increases Metabolism
 • Vitamin, Antioxidant & Herbal Blend
 • Only 12 Calories
 • Fat Free
 • Sugar Free
 • 14 Single Servings Per Box

  Serving Instructions:

   1. Empty contents of one stick pack into bottled water (16.9 fl. oz.), close top securely and shake vigorously until mixed well.
   2. Empty contents of one stick pack into a tall glass of water (2 cups) and stir with a spoon vigorously until mixed well.    x