ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - New York Cheesecake Shake/Pudding

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

The New York style Cheesecake shake has a creamy cheesecake flavor without having too much sweetness. It also provides 14g Protein with only 90 Calories!

*Shake can also be made into a pudding.

IPA: Unrestricted

7 servings per box

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review
x