ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

Pr0ti ਚਾਕਲੇਟ ਸੋਇਆ ਸਨੈਕ (ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਧ ਜੁਲਾਈ)

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $17.90 ਵਿਕਰੀ

15g ਦੇ ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੀਨ

IPA: Maintenance

ਸਮਾਰਟ ਅੰਕ: 5

(150 ਕੈਲ, 6g ਚਰਬੀ, 10g ਸ਼ੁੱਧ carb)

x