ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

ProtiDiet - Snack Mix

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $17.99 ਵਿਕਰੀ

The ProtiDiet Protein Snack Mix is a delicious, satisfying snack that provides a mixture of different textures so you're never bored. 

With 12 grams of protein, you can rest assured knowing that this snack selection is better than other options available in the marketplace for helping you maintain a healthy lifestyle. 

  • High Protein - 12 grams Per Serving
  • Only 130 Calories and only 9g net carb
  • Low Fat - 3 grams Per Serving
  • Only 2 grams Sugar Per Serving
  • 10% DV Iron
  • No Gluten Ingredients
  • Aspartame Free
  • Portion Controlled Snack


Directions

  • Enjoy as part of your sensible diet.
x