ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)
ਪ੍ਰ0ਟੀ ਮੀਲ - ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਪੈਗੇਟੀ

ਪ੍ਰ0ਟੀ ਮੀਲ - ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਪੈਗੇਟੀ

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $15.90 ਵਿਕਰੀ

ਆਈਪੀਏ: ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ

150 ਕੈਲੋਰੀਜ

2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ

17 ਜੀ ਨੈੱਟ ਕਾਰਬ

12 ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ

x