ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)
ProtiDiet - Chocolate Wafer

ProtiDiet - Chocolate Wafer

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $19.99 ਵਿਕਰੀ

The ProtiDiet Chocolate Wafer Bar is a quick, delicious fill-me-up that is sure to satisfy any sweet tooth! These great tasting wafers combine creamy chocolate frosting and light crispness. Our richest offering at only 180 calories per serving and 10 grams of protein. The perfect snack for anyone on a weight loss program or just maintaining a healthy lifestyle.
x