ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

ProtiDiet - Peanut Wafer

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $19.99 $19.99 ਵਿਕਰੀ

Same great peanut flavor, with less sugar!

The ProtiDiet Peanut Wafer Bar is a quick, delicious fill-me-up that is sure to satisfy any sweet tooth! These great tasting wafers combine creamy peanut frosting and light crispness. Our richest offering at only 190 calories per serving and 10 grams of protein. The perfect snack for anyone on a weight loss program or just maintaining a healthy lifestyle

x