ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Sloppy Joe

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $18.50 ਵਿਕਰੀ

  The HealthWise Vegetarian Sloppy Joe Mix will remind you of the Sloppy Joe's your Mom used to make! This pleasantly spicy and satisfying light meal has 15 grams of protein, 0.5 gram of fat in only 100 calories which makes it the perfect high protein, low fat weight loss meal.

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x