ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Berry Delicious Smoothie

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

Looking for that perfect summer drink?  The HealthWise Berry Delicious Smoothie is a refreshing beverage that will satisfy a sweet tooth without compromising weight loss goals.  With 15g of protein, only 100 calories and 1g of fat per serving, this delicious smoothie will keep you on track while enjoying the great taste of berries.

 IPA: Unrestricted

7 servings per box

x