ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Strawberry Banana Smoothie

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

This Strawberry Banana Smoothie is a refreshing and filling meal replacement packed with 15g of protein and only 100 calories per serving! Add some sliced strawberries or bananas for even more health benefits!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x