ਵਰਗੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ੇ Proti ਖੁਰਾਕ ਹ੍ਯੂਮਬਲ੍ਡ੍ਟ ਐਸ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼:)

HealthWise - Vanilla Chocolate Chip Mug Cake

ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਮਤ $22.95 $17.90 ਵਿਕਰੀ

The HealthWise Vanilla Chocolate Chip Mug Cake makes a quick, delicious cup of sweetness in just minutes in the microwave. A delectable, nourishing treat!  Enjoy plain or top with sugar free whipped cream or sugar free syrup.  With 15 grams of protein, 140 calories and low fat, you can feel free to enjoy this guilty pleasure without the guilt!

IPA: Unrestricted

7 servings per box

x